Zemědělská výroba a doplňková činnost

Pozvánka na valnou hromadu

28.05.2014 19:21

     ORLICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ, a.s., se sídlem v Týništi nad Orlicí, Lipská 251, PSČ 517 21

                                                           P O Z V Á N K A

                       představenstvo akciové společnosti ORLICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ, a.s.

                                                               se sídlem
                                           v Týništi nad Orlicí, Lipská 251             

                                                              IČ 25917536

              zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl.1878

                                                 
                                         svolává  řádnou valnou hromadu,

která se bude konat v pátek dne 17.června 2016, ve 11.00 hod. v zasedací místnosti ZO Českého svazu chovatelů Týniště nad Orlicí, ul.V. Opatrného čp.10 (areál chovatelů)

Pořad jednání:

1. Zahájení

2. Volba orgánů valné hromady

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a.s. za r. 2015, hospodaření a stavu majetku 

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za r. 2015

5. Projednání roční účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku

6. Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za r. 2015

7. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady

8. Volba členů představenstva a dozorčí rady

9. Diskuse

10. Smlouvy o výkonu funkce a doměňování členů představenstva a dozorčí rady

11. Závěr

Registrace akcionářů se uskuteční od 10.30 do 11.00 hod. v místě konání valné hromady. Každý akcionář se prokazuje platným občanským průkazem, zmocněnec akcionáře platným občanským průkazem a písemnou plnou mocí k zastoupení na VH, podepsanou akcionářem -zmocněncem a zplnomocněným akcionářem nebo osobou blízkou. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. K účasti na valné hromadě a hlasování na ní je oprávněn akcionář, který je zapsán v knize akcionářů v rozhodný den, kterým je 18. květen 2016. Akcionář má pro hlasování tolik hlasů, kolik představuje jmenovitá hodnota akcií, které vlastní, vyjádřená v tis. Kč.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti od 18.5.2016, v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin.

Návrh na usnesení valné hromady: valná hromada společnosti ORLICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ,  a.s. konaná dne 17.6.2016

bere na vědomí: 1. zprávu představenstva o podnikatelské činnosti , hospodaření a majetku za r. 2015 a záměrech na r. 2016

                         2. zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko k řádné úč. závěrce za r. 2015

                         3. stanovisko auditora k účetní závěrce

schvaluje:          1. orgány valné hromady (předsedu, zapisovatele, ověřovatele, skrutátory) 

                         2. řádnou účetní závěrku za r. 2015, ověřenou auditorem

                         3. návrh na rozdělení zisku 193523,22 Kč za r. 2015 následovně: příděl do RF ve výši 9676 Kč, úhradu ztráty

                             z min. let (r.2003) ve výši 183 847,22 Kč

                         4. odvolání členů představenstva a dozorčí rady

                         5. způsob volby a výsledky volby členů představenstva a dozorčí rady

                         6. smlouvy o výkonu funkce a odměňování členů představenstva a dozorčí rady

ukládá:               1. představenstvu a.s. zajistit zápis zvolených orgánů a.s. do obchodního rejstříku                        

 

V Týništi nad Orlicí, dne 17.5.2016                                                         
                                                                           Ing. Vladimír Tichý

                                                                        předseda představenstva


Kontakt

ORLICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ, a.s.

orlicka@mybox.cz

Lipská 251
517 21 Týniště nad Orlicí
Česká republika

tel.: +420 494 377 011
fax: +420 494 377 076

IČ: 25917536

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode